Kocaeli 2 Şubesi

59. Başkanlar Kurulunda Görüşülen ve Sonuç Bildirgesine Yansıtılan Üniversite Personellerine İlişkin Alınan Kararlar

Anayasa değişikliği iradesinin ortaya konulmasına, sendikal hak ve özgürlüklerin anayasada en geniş biçimde yer almasının sağlanması ve örgütlenmenin önünde var olan engellerin ortadan kaldırılması noktasında önemli bir fırsat ve dönüm noktası olarak bakılmalıdır. Anayasada çalışma hayatını düzenleyen hükümlerin uluslararası hukuk kurallarını, ILO normlarını ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde yer almasını sağlamanın gerekliliği görülmelidir. 

-Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin sorunlarının çözümü noktasında yetersiz kalan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, grev hakkı, örgütlenme özgürlüğü, kapsamı, süresi ve işleyişi başta olmak üzere tüm yönleriyle ihtiyacı karşılayacak şekilde ILO ve uluslararası hukuk normları ekseninde yeniden düzenlenmelidir. 

-Ekonomik alanda gerçekleşen daralmaya, artan fiyatlara, açıklanan enflasyon oranına ve piyasalardaki somut gerçekliklere bakıldığında, sabit gelire sahip kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Enflasyona karşı koruma yerine büyümeyi maaş ve ücretlere yansıtma, enflasyon farkının dönem sonunda tazmin edilmesi yerine, dönem başında peşin ödenmesi benzeri yaklaşım ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. 

-Kamu personel rejiminde kademe/derece ilerlemesi ile ek göstergeyi irtibatlandıran bir süreç uygulanmalı, her bir kadro ünvanının birinci dereceye kadar yükselebilmesi sağlanmalı, birinci dereceye yükselen kamu görevlilerinin ek göstergeleri en az 3600 olmalı, buna ilişkin toplu sözleşmede karar altına alınan yasal düzenleme çalışması konusunda ivedilikle adım atılmalıdır. 

-Konut ve kira sorunu, kamu görevlilerinin çalışma şartlarını ve istihdam edildikleri hizmet yeri tercihlerini etkileyecek hatta yegâne etken olacak kadar ağırlaşmıştır. Sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayan, kamu görevlilerini şehirlerden uzaklaşmaya zorlayan kira sorunu, bir geçim sorununa dönüşmüştür. Bu sorun daha fazla zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturulmalı, kamu görevlilerine kira yardımı yapılmalıdır. 

-Eğitim kurumlarının depremden etkilenme derecesi diğer yapılara nazaran daha düşük olsa da bir bütün olarak şehirlerin altyapısının ve fiziki kapasitelerinin yıkıma uğramış olması eğitim ve öğretimi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Eğitim çalışanlarının konut sorunu, hayat kalitesinin bozulması ve zorunlu yer değişikliği gibi etmenler, eğitim ve öğretimin üzerinde olumsuz etkilerini hissettirmeyi sürdürmektedir. Yeniden inşa ve kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde eğitim çalışanlarının konut ihtiyacına ve eğitim kurumu inşasına öncelik verilmeli, mevcut kurumların altyapıları ve kapasiteleri güçlendirilmelidir. 

-Hizmetleri, eğitim ve öğretim faaliyetinin sürdürülmesinde, kamu hizmetinin yürütülmesinde büyük öneme sahip bulunan şube müdürü, şef, memur ve hizmetli gibi eğitim çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmelidir. Beklentileri karşılayacak bir iyileştirme, eğitimin niteliğinin artırılması ve eğitim sorunlarının çözülmesi için gereklidir. 

-657 sayılı kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten bu yana geçen zaman zarfında kamu idaresinde gerçekleşen gelişim ve dönüşüm karşısında hiçbir fiilî gerekçesi ve olgusal gerçekliği kalmayan yardımcı hizmetler sınıfı uygulamasına son verilmelidir. Bu sınıfta yer alan çalışanlar genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeli ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır. 

-Dünyayla rekabet edebilecek ve ülkemizin sorunlarının çözümünde öncülük edecek nitelikli, lider insanların yetiştirilmesi; akademisyenlerin zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye ayırabilmeleri, bilimsel bilgi ve toplumsal hizmet üretebilmeleri için mali haklarında, çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılmalı ve iş güvenceleri sağlanmalıdır. 

-Üniversitelerde akademik çevre kavramının ayrılmaz bir parçası olan idari personele üvey evlat muamelesi yapılmasından vazgeçilmelidir. Akademisyenlere tanınan geliştirme ödeneği, yükseköğretim tazminatı, döner sermaye katkı payı gibi temel mali ve sosyal haklar idari personele de tanınmalıdır. 

-Toplu sözleşmede karar altına aldırdığımız ‘üniversite idari personelinin üniversiteler arası merkezî yer değişikliği’ talebiyle ilgili kurumlarca çalışma gerçekleştirilerek düzenleme yapılması konusunda somut adımlar atılmalı ve idari personelin üniversiteler arası merkezî yer değişikliğini sağlayacak bir sistem ivedilikle kurulmalıdır. 

-Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen, hak, emek ve özgürlük mücadelesini yeni zeminlere taşıyarak; üyelerinin ve eğitim çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, hayat ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sorunlarına çözüm bulunması, emeğin saygınlığının artırılması, mevcut kazanımlara yenilerinin eklenmesi için sendikal yürüyüşünü ülkemizde ve uluslararası alanda kararlılıkla sürdürecektir.